Herstel fout van coalitie wekt wrevel

De coalitiepartijen vergaten afgelopen raadsvergadering tegen een voorstel van de PVV te stemmen. Dat leidde tot gezwaai met het Reglement van Orde, gedoe en uiteindelijk het opstappen van de voltallige oppositie bij het herstel van deze fout.

De coalitie stemde door te blijven zitten tijdens de stemming voor een voorstel van de PVV voor het in stand houden van twee stadsboerderijen en twee stadstuinen ten koste van geld uit het Olympisch fonds. De commotie ontstond pas toen de voorzitter de stemming over het volgende amendement aankondigde. De uitslag was al afgeroepen en volgens het Reglement van Orde van de raad is gestemd dan gestemd. Herstemming was niet meer mogelijk, evenmin als het intrekken van het voorstel.

Toen de VVD aankondigde de fout nog staande de vergadering te willen herstellen, ontstond een fel debat met de PVV die het Reglement van Orde nogmaals aanhaalde en erop wees dat een initiatiefvoorstel pas de vergadering erna kan worden ingediend. Bovendien zou de agenda van de raad niet tijdens de vergadering mogen worden aangepast. Andere oppositiepartijen riepen de coalitie op de fout tijdens de volgende vergadering te herstellen. “Dat was voor ons geen optie. De wethouder had al aangegeven dat de stadsboerderijen dan een jaar verder konden en dat hij het niet juist vond de dekking uit het Olympisch fonds te halen. Daar waren wij het mee eens”, zegt plaatsvervangend fractievoorzitter van de VVD, Arjen Lakerveld die het raadsvoorstel indiende om de stemming terug te draaien. De fractievoorzitter, Boudewijn Revis, die ziek thuis zat laat weten dat deze menselijke fout hem ook had kunnen overkomen.

Niet sjiek

De oppositie vond het niet sjiek dat de coalitie het voorstel direct wilde terugdraaien. De PVV stapte meteen op na de aankondiging van het reparatievoorstel en de rest van de oppositie volgde na enkele schorsingen bij het indienen van het voorstel. “Een half A4’tje om de stemming terug te draaien vonden wij nogal gekunsteld. Het was sjieker geweest om het volgende week te behandelen. Volgens mij was de coalitie bang dat de PVV hiermee een feestje zou vieren”, zegt David Rietveld, raadslid van GroenLinks en lid van het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.  Volgens hem zal hier in het presidium nog wel over worden gesproken, maar zal het geen consequenties hebben. “We gaan zeker herstemmingen niet mogelijk maken, maar ik denk wel dat iedereen bij volgende stemmingen alerter is”.

Lakerveld ontkent dat het voorstel direct is teruggedraaid om het PVV-feestje te temperen. “Hier was geen meerderheid voor en dan zouden de mensen onnodig in onzekerheid hebben gezeten. Wij vonden het daarom sjieker om deze fout direct te herstellen”. Hij wijt de fout aan de snelheid van de stemmingen en rumoer in de zaal. Over het opstappen van de coalitie zegt hij: “Het was mijn keuze niet geweest. Het voorstel in stand laten had onrust gegeven en dat is ook niet sjiek”.

Regels

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebeurt dit vast vaker, al zijn er geen voorbeelden bekend. Een apart raadsvoorstel was de enige manier om de stemmingen ongedaan te maken. Bij stemmingen telt alleen rechtsgeldigheid en die was hier niet in het geding. De PVV vroeg zich ook nog openlijk af of een voorstel aan de vergadering mag worden toegevoegd, omdat de agenda aan het begin ervan is vastgesteld. Volgens de VNG mag dat, als een meerderheid van de raad akkoord was, zoals in dit geval.

Bestemmingsplan Zeeheldenkwartier getekend door gerommel

Een zegen rust er niet op het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier. Tijdens de behandeling in de raad is het voorstel terugverwezen naar de raadscommissie. Dat is de tweede keer dat het plan vertraging oploopt. Het lijkt er vooral op dat ambtenaren hun werk niet goed doen.

Uiteindelijk greep burgemeester Jozias van Aartsen vorige week in. Aan het eind van de raadsvergadering werd gesproken over het nieuwe bestemmingsplan voor het Zeeheldenkwartier. Maar opnieuw ging het mis, net als twee jaar geleden. De discussie verliep zo rommelig en stekelig dat het Van Aartsen beter leek het gehele onderwerp van de agenda af te voeren.

Het gebeurt zelden dat een raadsdiscussie op die manier wordt onderbroken en dat een onderwerp wordt teruggestuurd. Raadslid Arjen Lakerveld (VVD) noemde het teleurstellend dat de behandeling weer werd opgeschort, maar vindt ook dat de behandeling zorgvuldig moet en het daarom niet anders kon. Andere raadsfracties, zoals de Haagse Stadspartij sloten zich bij de VVD aan

Een bouwvergunning aan de Toussaintkade, en met name een 3.30 meter hoge uitbouw, zette veel raadsleden aan het denken. Sluimerende twijfels over de gang van zaken werden versterkt toen wethouder Marjolein de Jong (D66) niet kon uitleggen welke procedures rond de bouwvergunning  precies waren doorlopen. De raadsleden bleven haar vervolgens met vragen bestoken, totdat raadsvoorzitter burgemeester Jozias van Aartsen ingreep.

Voor het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier is het niet de eerste keer dat de raad twijfels had over de procedure. Een eerdere versie bevatte zo veel fouten dat het huiswerk van de gemeente over moest. Bovendien waren de bewoners naar hun mening onvoldoende bij de procedures betrokken.

De Jongs voorganger wethouder Frits Huffnagel (VVD) ging in de zomer van 2009 uiteindelijk door het stof. “De komende tijd zal ik mij inspannen een kwalitatief hoogwaardig bestemmingsplan te ontwikkelen dat recht doet aan de belangen van bewoners, bedrijven in het Zeeheldenkwartier en die van de gemeente”, aldus de wethouder. Later, bij zijn aftreden als wethouder, noemde hij het een van zijn flaters.

Het bestemmingsplan werd opnieuw gemaakt en aan de bewoners gepresenteerd. Dat gebeurde vlak na het aantreden van wethouder Marjolein de Jong. Zij sprak de vele bezoekers aan de bijeenkomst in het Zeeheldentheater toe en beloofde beterschap. Bewoners mochten zienswijzen indienen en kregen ter plekke uitleg. Vooral over het groen bestond onrust. Bewoners vreesden dat een in groen-bestemming toch gebouwd mag worden. Ook was er onrust over de toekomst van de coffeeshops in de wijk.

In het nieuwe bestemmingsplan mag een tuin voor de helft worden bebouwd.  De PvdA diende een motie in om dit percentage terug te brengen tot 25 procent. Maar door het opschorten van de behandeling werd hierover niet gestemd.
De kritiek van de raad concentreerde zich vorige week op de bouwvergunning in de tuin aan de Toussaintkade. Veel fracties in de raad hadden hun twijfels over de gevolgde procedure. Een bouwwerk van 3.30 meter past volgens buurtbewoners niet in de groene binnentuinen. Wethouder De Jong hield vol dat de correcte procedures waren gevolgd, maar kon de twijfels uit de raad hierover niet wegnemen. De wethouder gaf uiteindelijk toe dat ze niet de hele procedure op haar netvlies had. Voor de tweede keer was in deze kwestie een wethouder met onvoldoende bagage naar de raad gestuurd. Nu moet wethouder De Jong een deel van haar huiswerk overmaken. Na het zomerreces gaat zij het plan opnieuw in de raadscommissie verdedigen. Ze heeft nog de hele zomer om na te denken hoe zij dit gewraakte bestemmingsplan alsnog tot een goed einde kan brengen.