Ontslagvergoedingen Kunstenplan leiden tot extra lasten instellingen

De cultuurinstellingen die in het kunstenplan subsidie krijgen, moeten zelf opdraaien voor hun ontslagvergoedingen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wil wethouder Marjolein de Jong (D66, Cultuur) praten. De ontslagvergoedingen bedragen mogelijk€ 30 miljoen. Verder lezen Ontslagvergoedingen Kunstenplan leiden tot extra lasten instellingen

Herstel fout van coalitie wekt wrevel

De coalitiepartijen vergaten afgelopen raadsvergadering tegen een voorstel van de PVV te stemmen. Dat leidde tot gezwaai met het Reglement van Orde, gedoe en uiteindelijk het opstappen van de voltallige oppositie bij het herstel van deze fout.

De coalitie stemde door te blijven zitten tijdens de stemming voor een voorstel van de PVV voor het in stand houden van twee stadsboerderijen en twee stadstuinen ten koste van geld uit het Olympisch fonds. De commotie ontstond pas toen de voorzitter de stemming over het volgende amendement aankondigde. De uitslag was al afgeroepen en volgens het Reglement van Orde van de raad is gestemd dan gestemd. Herstemming was niet meer mogelijk, evenmin als het intrekken van het voorstel.

Toen de VVD aankondigde de fout nog staande de vergadering te willen herstellen, ontstond een fel debat met de PVV die het Reglement van Orde nogmaals aanhaalde en erop wees dat een initiatiefvoorstel pas de vergadering erna kan worden ingediend. Bovendien zou de agenda van de raad niet tijdens de vergadering mogen worden aangepast. Andere oppositiepartijen riepen de coalitie op de fout tijdens de volgende vergadering te herstellen. “Dat was voor ons geen optie. De wethouder had al aangegeven dat de stadsboerderijen dan een jaar verder konden en dat hij het niet juist vond de dekking uit het Olympisch fonds te halen. Daar waren wij het mee eens”, zegt plaatsvervangend fractievoorzitter van de VVD, Arjen Lakerveld die het raadsvoorstel indiende om de stemming terug te draaien. De fractievoorzitter, Boudewijn Revis, die ziek thuis zat laat weten dat deze menselijke fout hem ook had kunnen overkomen.

Niet sjiek

De oppositie vond het niet sjiek dat de coalitie het voorstel direct wilde terugdraaien. De PVV stapte meteen op na de aankondiging van het reparatievoorstel en de rest van de oppositie volgde na enkele schorsingen bij het indienen van het voorstel. “Een half A4’tje om de stemming terug te draaien vonden wij nogal gekunsteld. Het was sjieker geweest om het volgende week te behandelen. Volgens mij was de coalitie bang dat de PVV hiermee een feestje zou vieren”, zegt David Rietveld, raadslid van GroenLinks en lid van het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.  Volgens hem zal hier in het presidium nog wel over worden gesproken, maar zal het geen consequenties hebben. “We gaan zeker herstemmingen niet mogelijk maken, maar ik denk wel dat iedereen bij volgende stemmingen alerter is”.

Lakerveld ontkent dat het voorstel direct is teruggedraaid om het PVV-feestje te temperen. “Hier was geen meerderheid voor en dan zouden de mensen onnodig in onzekerheid hebben gezeten. Wij vonden het daarom sjieker om deze fout direct te herstellen”. Hij wijt de fout aan de snelheid van de stemmingen en rumoer in de zaal. Over het opstappen van de coalitie zegt hij: “Het was mijn keuze niet geweest. Het voorstel in stand laten had onrust gegeven en dat is ook niet sjiek”.

Regels

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebeurt dit vast vaker, al zijn er geen voorbeelden bekend. Een apart raadsvoorstel was de enige manier om de stemmingen ongedaan te maken. Bij stemmingen telt alleen rechtsgeldigheid en die was hier niet in het geding. De PVV vroeg zich ook nog openlijk af of een voorstel aan de vergadering mag worden toegevoegd, omdat de agenda aan het begin ervan is vastgesteld. Volgens de VNG mag dat, als een meerderheid van de raad akkoord was, zoals in dit geval.

Redding fondsen voor ouderen en gehandicapten mislukt

De Haagse oppositiepartijen onder leiding van GroenLinks hebben geprobeerd het wegbezuinigen van het ouderenfonds en het gehandicaptenfonds tegen te gaan. Dat is niet gelukt, de coalitiepartijen stemden tegen het amendement.

Rietveld vindt het afschaffen van de fondsen merkwaardig. Bij de invoering van de Wet werk en bijstand was juist besloten de fondsen te behouden. Bovendien stond de maatregel niet in het collegeakkoord en in vorige regeerperiode was juist een stijging in gebruik merkbaar. Rietveld wilde met zijn amendement een laatste poging doen de fondsen overeind te houden. Hij kreeg op de Partij voor de Eenheid en de Politieke Partij Scheveningen, alle oppositiepartijen mee.

De coalitiepartijen hielden de rijen gesloten, waarmee het amendement geen meerderheid haalde. Rietveld deed tevergeefs een oproep aan CDA en PvdA om mee te stemmen. Abderrahim Kajouane van de PvdA vond het niet het moment om nu iets te veranderen, ook al zijn harde maatregelen nodig vanwege het wegvallen van rijksgeld door de economische crisis. Volgens hem zijn er nog voorzieningen om ouderen en gehandicapten te helpen. “Als er nieuwe bezuinigingen van het rijk komen voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen dan ontstaat er een nieuwe situatie en is het urgent om ons te beraden op het opnieuw instellen van de fondsen. Nu is het nog niet urgent, het is zorgwekkend. Het siert alle fracties om een fatsoenlijk sociaal beleid in stand te houden”.

CDA-raadslid Mitra Rambaran zei dat oppositie en coalitie het erover eens zijn dat bezuinigingen pijn doen. Zij noemde het amendement een doekje voor het bloeden, omdat er geen alternatieven voor de bezuiniging mogelijk zijn en het voorstel maar één jaar financieel is gedekt. Haar D66-collega Martijn Bordewijk wees erop dat deze collegeperiode minder geld te verdelen is en dat dat ingezet moet worden waar het het hardste nodig is. “Kwetsbare groepen ondersteunen is een taak van ons allemaal en niet alleen van de gemeente”, aldus Bordewijk. “Als mensen echt in nood komen, zijn en blijven er genoeg middelen om ze te helpen”. Hij vroeg de wethouder snel met een overzicht te komen van de gevolgen van de rijksbezuinigingen voor Den Haag op het armoedebeleid.

Volgens wethouder Henk Kool (PvdA, sociale zaken) is er tussen € 45 en 50 miljoen ter beschikking om mensen aan de onderkant van de samenleving te helpen. Bij de bezuinigingen heeft hij steeds gekeken of er een alternatieve voorziening is. Wat hem betreft is daarmee het sociaal vangnet in tact.  Hij zal zoi snel mogelijk met plaatjes komen over de gevolgen van het rijksbeleid.

Optimistische tegenbegroting  gaat voor cultuur

GroenLinks heeft bij de Algemene Beschouwingen in de Haagse gemeenteraad een tegenbegroting ingediend samen met de Haagse Stadspartij, de Partij voor de Dieren en de Politieke Partij Scheveningen. Meer geld voor cultuur en minder bezuinigingen. Naast lof voor het initiatief kreeg deze begroting ook kritiek.

De oppositiepartijen wilden laten zien dat niet alles afgeschoven hoeft te worden op de crisis en  afgedaan moet worden met ‘we moeten nu eenmaal bezuinigen’. “Het is een kwestie van kiezen. Het mantra van het college is de crisis en we moeten nu eenmaal de broekriem aanhalen. Wij willen laten zien dat het binnen het financieel kader ook anders kan”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Heleen Weening. Daarnaast speelt mee dat zij vond dat in de vorige coalitieperiode, toen GroenLinks meebestuurde, de oppositie het de coalitie niet moeilijk maakte. “Wij willen met de tegenbegroting een stevig weerwoord neerzetten.

In de tegenbegroting worden de bezuinigingen op cultuur met de helft teruggebracht en gaat extra geld naar de strijd voor culturele hoofdstad 2018. Een greep uit de maatregelen: meer geld voor armoedebeleid, kinderopvangplaatsen en welzijn van mens en dier. De oppositiepartijen willen meer geld voor woningverbetering, afschaffen van citymarketing, minder ondersteuning voor burgemeester en wethouders en de afschaffing van de hondenbelasting. Het geld hiervoor komt onder meer uit vermindering van ondersteuning voor het college, het schrappen van nieuwe parkeerplaatsen, duurzame straatverlichting, het handhaven van de onroerendzaakbelasting en die later met laten lopen met de inflatie, het schrappen van het Olympisch Fonds en het verkleinen van de Algemene Reserve. De tegenbegroting houdt op basis van de halfjaarcijfers van Eneco ook rekening met een meevaller van € 2 miljoen aan dividend.

PvdA-raadslid Bas Sepers is positief over de tegenbegroting. “Ik vind het goed dat ze ermee gekomen zijn. We hebben wel vraagtekens bij de dekking en het college ook gevraagd naar het dividend van Eneco”. Sepers vindt dat de tegenbegroting interessante voorstellen bevat, maar wil geen voorbeelden noemen. “We zijn nu gebonden aan de coalitievoorstellen. De voorstellen uit de tegenbegroting zijn sympathiek, maar zonder geld blijft het bij sympathieke plannen. Als het dividend inderdaad hoger uitvalt, dan zouden wij dat in willen zetten in armoedebeleid. Daar liggen forse bezuinigingen van wethouder Henk Kool. Het zou mooi zijn als we daar iets vanaf konden doen, maar dat is wel als”.

VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis prijst het initiatief, maar hekelt de financiële onderbouwing. “De tegenbegroting bevat afgewogen keuzes en levert zo een goede bijdrage aan de discussie over de begroting. Dat wij andere keuzes maken, ligt voor de hand, maar ik maak me zorgen over de financiële degelijkheid. In de inleiding wordt gedaan alsof bezuinigingen niet nodig zijn. Daar worden grote woorden gebruikt. Bovendien rekent de tegenbegroting met een meevaller op de precariobelasting die niet klopt, want de genoemde €15 miljoen staat gewoon in de begroting”, aldus Revis. Hij vindt de positieve verwachtingen van Eneco nog geen reden om met meer dividend te rekenen en noemt het verkleinen van de Algemene Reserve gemakkelijk. “Daar is die niet voor, dat vind ik op de pof leven”. Hij vindt wel dat de tegenbegroting sympathieke voorstellen bevat. “Het afschaffen van de hondenbelasting, bijvoorbeeld stond ook in ons verkiezingsprogramma. Daar zijn we helemaal voor. Maar het is een pakket en het is niet netjes om daarin te shoppen”.

Daar hebben de oppositiepartijen rekening mee gehouden. “Wij gaan tijdens de behandeling eind oktober een reeks amendementen indienen met losse voorstellen en een financiële dekking”, zegt Heleen Weening. Zo wil zij het armoedefonds in stand houden en dekken met het schrappen van de verlaging op de onroerendzaakbelasting. Zij wijst verder alle bezwaren over de financiële onderbouwing van de hand. “Wij rekenen door op de halfjaarcijfers van Eneco die zelf aangeeft dat ze een slecht half jaar hadden. Daarmee hebben we een reeele inschatting gemaakt. Daarnaast is het in stand houden van de Algemene Reserve in tijden van crisis niet nodig. Het is juist bedoeld om te gebruiken in tijden van crisis”.

 

 

Burgerinitiatief tegen vuurwerk: Binnen vier dagen over de helft

David Rietveld, raadslid van GroenLinks in Den Haag en zijn collega Arno Bonte uit Rotterdam zijn de eersten met een digitaal burgerinitiatief. Zij pleiten voor een professioneel vuurwerk en verbod op particulier afsteken. Inmiddels zijn zij ruim over de helft van de benodigde 40.000 steunbetuigingen.

De magische grens van 20.000 werd al op maandag overschreden. De mogelijkheid tot een digitaal burgerinitiatief als alternatief voor de handtekeningen op papier, bestaat sinds dit jaar, dus 1 januari 2009. Meteen die dag is dit burgerinitiatief verschenen op www.petities.nl. Die kon het grote aantal bezoekers al snel niet meer aan. “Ik had wel verwacht dat het initiatief aan zou slaan, maar niet zo snel. Al meteen een dag nadat het burgerinitiatief op internet stond, lagen de servers plat”, schetst Rietveld. Hij heeft deze week ook de website www.mindervuurwerk.nl gelanceerd met meer informatie over het initiatief en antwoord op vragen.

Hij vindt de Nederlandse traditie van eigen vuurwerk doorgeschoten. “Vuurwerk is iets voor professionals. In landen om ons heen is er soms niet eens regelgeving. Daar steken mensen geen vuurwerk af, omdat ze het eng vinden of zien als geldverspilling en omdat ze al een show van de overheid krijgen”, schetst Rietveld. Vorig jaar deed peil.nl onderzoek naar de beleving van vuurwerk. Daaruit bleek dat 30 procent van de mensen zich onveilig voelt op straat daags voor de jaarwisseling. “In eerste instantie dachten wij vooral aan nadelige gevolgen voor milieu en het aantal gewonden. Ik dacht toen nog dat iedereen vuurwerk leuk vond, maar veel mensen zijn het gewoon zat”. Rietveld zelf steekt al enkele jaren geen vuurwerk meer af, maar vond het vroeger wel leuk om te doen. Nu vindt hij het geen feestje meer en is hij bang om een vuurpijl naar zijn hoofd te krijgen.

Indiening bij de Tweede Kamer van het eerste digitale burgerinitiatief staat gepland op 1 mei 2009. “Misschien kan dat wel naar voren, want het gaat hard met de reactie. Voor ons zit er nog wel werk aan vast, zo moeten we de reacties verifiëren, de mensen die eigenlijk tegen zijn en dubbele vermeldingen eruit halen. Daar heb ik me wel op verkeken. Het burgerinitiatief blijft wel open, dus mensen kunnen dan nog gewoon blijven reageren.”

Mogelijk kan de Tweede Kamer het initiatief dan nog dit jaar behandelen. Daarna moet het nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd, dus hoogstwaarschijnlijk wordt volgend jaar nog gewoon vuurwerk afgestoken in de Haagse straten. Als het aan Rietveld ligt wordt het daarna een professioneel afgestoken vuurwerk op Malieveld en Scheveningen. “Het hoeft niet op één locatie in de stad”. Het mooiste zou hij vinden als de steden elkaar gaan beconcurreren op het mooiste vuurwerk tijdens de jaarwisselingen. “Dan durven de mensen de straat weer op om naar het mooiste vuurwerk af te reizen”, verwacht het raadslid.

Van der Velden geen lijsttrekker Ons Den Haag

Raadslid Willem van der Velden heeft de opgeheven LPF verlaten. Hij is voorzitter geworden van de Haagse partij Ons Den Haag en zal in de raad verder gaan als Groep Van der Velden. Hij zal bij de eerstvolgende raadsverkiezingen in 2010 geen lijsttrekker zijn.

Na het opheffen van de LPF, ruim een jaar geleden, wilde Van der Velden stoppen met de politiek. “Mensen om mij heen en ook van bewonersorganisaties hebben toen een beroep op me gedaan en gevraagd door te gaan. In de Haagse politiek vallen nog bergen te verbeteren. De grote partijen halen ongeveer evenveel stemmen en de VVD heeft nu al een heleboel van het verkiezingsprogramma weg moeten strepen om in de coalitie te komen. Met nog meer grote partijen wordt de boel onbestuurbaar”.

Van der Velden is, na een korte periode D66 in zijn studententijd, meer dan twintig jaar lid geweest van de VVD. “Toen kwam de tijd van Dijkstal en Jorritsma in 1998 en zijn een heleboel wat ik noem gezondverstanddingen verkwanseld. Begrijp me goed, ik ben voor verzelfstandiging, maar Nutsbedrijven en Openbaar Vervoer horen in overheidshanden. Bovendien ben ik tegen de Haagse banenmachine, dat je als ambtenaar sneller carrière maakt als actief lid van een politieke partij, bijvoorbeeld door het uitdelen van foldertjes. Het gros van mijn collega’s werkt ook bij de overheid of bij daaraan gerelateerde instellingen”, zegt Van der Velden.

Het enig raadslid van de Groep Van der Velden was namens de LPF een half jaar lid van de Tweede Kamer. “De ideeën van Pim Fortuyn spraken me aan. Ik zat daar te kijken, te luisteren en me te verbazen en toen was het afgelopen”, omschrijft hij die periode, toen de LPF kortstondig in de regering zat. Na zijn verhuizing naar Den Haag vroeg de partij of hij lokaal actief wilde worden en dat heeft hij naar eigen zeggen ‘ geprobeerd’ .

Nu blijft hij nog zitten tot de verkiezingen en dan maakt hij plaats. “Ik organiseer nu alleen maar. Ik ben 66 jaar. Ik zal geen lijsttrekker zijn, maar zoek wel naar geschikte kandidaten met kennis van de stadsdelen en andere zaken die in Den Haag spelen en met geestelijke bagage. Daar ontbreekt het hier soms nog aan. Zo wordt er regelmatig heel lang over iets gepraat, terwijl niet iedereen de stukken heeft gelezen. Een flink aantal van mijn collega’s houdt van dogma’s en daarmee kun je niet discussiëren”.

Dat Ons Den Haag ook de naam is van het ledenblad van Vrienden van Den Haag hoorde Van der Velden pas onlangs. Hij is niet van plan als voorzitter de naam van zijn partij te veranderen. “De partij is al voor de vorige verkiezingen opgericht, dus ik zie geen reden om daar nu wat aan te veranderen”, aldus Van der Velden. Overigens is de partij niet verbonden aan ONS Nederland, Trots op Nederland of een andere landelijk partij. De standpunten van de nieuwe partij van Van der Velden zijn vooralsnog te vinden op www.fractielpfdenhaag.nl. Wie kijkt op www.onsdenhaag.nl kijkt, komt bij een actiesite Nederland tegen slecht weer. Achter deze site zit een collega van Van der Velden: GroenLinks-raadslid David Rietveld.