‘Wethouder doet aan wensdenken rond snelle treinverbinding naar België’

Verkeerswethouder Peter Smit (VVD) doet aan wensdenken met een onderzoek naar een snelle treinverbinding tussen Den Haag en België, vindt Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij. “Hij probeert een gemiste kans te compenseren”. Verder lezen ‘Wethouder doet aan wensdenken rond snelle treinverbinding naar België’

Kluswoningen in voormalig asielzoekerscentrum Binckhorst

In het voormalig asielzoekerscentrum aan de Juno straat in de Binckhorst komen kluswoningen. De aanstaande kopers kunnen zelf het aantal vierkante meters kiezen en betalen hiervoor een gunstige nog nader vast te stellen prijs. Verder lezen Kluswoningen in voormalig asielzoekerscentrum Binckhorst

Tien onveilige kruispunten onderzocht en tien wegen heringericht

De gemeente Den Haag laat onderzoeken hoe op tien punten, ‘black spots’ in Den Haag meer dan vijf jaar achter elkaar minstens zes ongelukken met letsel gebeuren. Tien andere risicovolle wegen in de stad krijgen direct een herinrichting om ze veiliger te maken. Zo wil de gemeente de verkeersveiligheid vergroten.

Het aantal verkeersslachtoffers daalt nog steeds, maar het aantal dodelijke slachtoffers stijgt licht. Menselijk gedrag is volgens wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer) de belangrijkste oorzaak van verkeersongelukken: geen voorrang verlenen, een rood licht negeren of een koptelefoon op in het verkeer. “De gemeente is verantwoordelijk voor een goede en veilig inrichting van wegen. We blijven daarom werken aan het oplossen van verkeersonveilige plekken”, stelt hij in een toelichting bij het meerjarenplan verkeersveiligheid.

De tien risicovolle wegen die direct worden aangepakt, staan al langer op de rol voor een aanpassing. In 2012 en 2013 worden bijvoorbeeld de Willem de Zwijgerlaan, de Fahrenheitstraat, de Beeklaan en de Hobbemastraat aangepakt.

De zogenoemde blackspots, de echt gevaarlijke verkeersknelpunten, zoals de Groen van Prinstererlaan-Houtwijklaan, Fruitweg-Melis Stokelaan-Troelstrakade, Spaarneplein-Weteringkade en Viaductweg-Waldorpstraat worden onderzocht met hulp van de ongevallenregistratie van de politie. Daarnaast bekijken verkeerskundigen het gedrag van weggebruikers, bebording, belijning en zicht. Aan de hand van deze analyse kijken zij welke maatregelen nodig zijn, een complete herinrichting, of een kleinere ingreep, zoals andere belijning, betere bebording of het weghalen van een parkeerplaats voor beter zicht.

Er is ook extra aandacht voor verkeersveiligheid in onderwijs en bij een aantal scholen komen ook maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Met de extra maatregelen voor verkeersveiligheid gaat € 5,4 miljoen gemoeid. Dit geld komt uit bestaande potjes. Verreweg het meeste uit de reservering voor verkeersveiligheid en daarnaast uit de begroting van de dienst stadsbeheer en het programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie.

 

Verdeeldheid over sociale paragraaf in rijksbegroting

Wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) vindt dat de Troonrede dit jaar een leugen bevatte. De koningin las: “De regering wil een arbeidsmarktbeleid voeren waarbij het principe geldt van ‘werk boven uitkering’ ”. Volgens Kool loont het met de aangekondigde maatregelen juist niet meer om te werken.

Daar denkt zijn collega anders over. Sander Dekker (VVD, Financiën): “Nieuw is wel dat het Rijk de pijn gelijk gaat verdelen over de inkomensgroepen met steun voor de allerzwaksten. Er komt extra geld voor de chronisch zieken en de mensen in de bijstand”. Zijn collega is stukken somberder: “Ik heb schrik en vrees dat de allerzwaksten weer de dupe zijn. Ze zeggen wel dat ze die groep ontzien, maar dat hangt er helemaal van af hoe wij als gemeente dat geld mogen verdelen”, zegt Kool. Hij rekent voor dat hij ongeveer vijf miljoen euro erbij krijgt voor deze groep. “Als ik van geval tot geval moet beslissen wie daar recht op heeft, ben ik dat geld al kwijt aan onderzoek. Als ik een generieke uitkering krijg voor die groep, dan lijkt het een broekzak-vestzakverhaal, een verschuiving binnen mijn eigen budget. Het hangt af van de uitwerking, maar ik ben er bezorgd over”.

Kool is betrokken bij de onderhandelingen namens gemeenten met het ministerie van Sociale Zaken over een nieuwe Wet werken naar vermogen, een bundeling van diverse bestaande regelingen. “Daar zit een lek in, want gemeenten krijgen 100% vergoeding per werknemer in de sociale werkvoorziening, terwijl die ons 130% kost. De gemeente gaat op het sociale domein leeglopen, nu voor de burgers de kindertoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag omlaag gaan. Daarmee vergroot dit kabinet de armoedeval enorm, werk loont dan niet meer”. Hij had gehoopt dat het kabinet een visie zou geven over hoe we uit het dal moeten komen, maar ziet een dergelijke stip aan de horizon niet terug in de begroting.

Metropool

De begroting en de Troonrede bevatten weinig nieuws, de meeste maatregelen en de harde bezuinigingen van 18 miljard, waren al bekend. Verkeerswethouder Peter Smit (VVD) zag toch een klein nieuwtje: een passage in de rijksbegroting gewijd aan metropool Rotterdam en Den Haag. “Eerst wilde het kabinet meer inzetten op samenwerking in de hele Zuidvleugel, maar dat is in deze begroting positief bijgesteld. We kunnen nu met Rotterdam en de provincie intensiever samenwerken en samen infrastructurele projecten en openbaar vervoersproblemen aanpakken. Anders krijg je drie plannen en drie concessies, dat kan er een worden, minder procedures en minder gedoe”. Smit maakt zich wel zorgen over de bezuinigingen in het openbaar vervoer die vooral de grote steden treffen. Binnenkort gaan medewerkers van de vervoersbedrijven in de grote steden, dus ook HTM, weer staken. Of er nog geld komt van het Rijk voor concrete projecten in de gemeente, wordt pas later bekend.

Reacties

Wethouder Karsten Klein (CDA, Jeugd, Welzijn en Sport) is blij dat er meer geld is voor de zogeheten combinatiefunctionarissen. Zij werken in het onderwijs, cultureel vlak en in de sport. “Dat past precies bij ons beleid om sport en buurthuizen meer samen te laten werken, reageert Klein. Ook is hij blij dat gemeenten de zeggenschap krijgen over de jeugdzorg, al zijn de afspraken met het Rijk daarover nog niet helemaal rond. Zijn cultuurcollega Marjolein de Jong (D66, Cultuur) voorziet net als een kabinet een zwaar jaar, maar vond ook enig optimisme terug: “We doen het nog niet zo slecht. Op mijn beurt zeg ik chapeau voor het cultuurveld hier in de stad hoe zij de schouders eronder zetten, inzet tonen en zoeken naar manieren om samen te werken”. Haar partijgenote Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) voorziet meer pijn, bijvoorbeeld in de bezuinigingen op het passend onderwijs, voorheen speciaal onderwijs. Burgemeester Jozias van Aartsen miste vooral de aandacht voor de dynamiek in de stad. “De Troonrede staat bol van het economisch groeivermogen, maar dat dat vooral uit de steden komt, daar hoor ik niets over. Creativiteit is nodig net als dynamiek, gekoppeld aan concrete maatregelen”. Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling en integratie) mist de verbondenheid. “Daar hebben we behoefte aan. Oog voor iedereen om door de crisis te komen. Daar hebben we allemaal een rol in. Ik hoop dat de koningin daar in haar Kersttoespraak, die schrijft ze zelf, wel aandacht voor heeft”. Verder noemt hij het teleurstellend dat de inburgering straks afhangt van eigen verantwoordelijkheid. Hij is bang voor tostanden als in de jaren ‘80 met grote taalachterstand onder migranten.

G4

Van Aartsen kreeg tijdens de traditionele Prinsjesdaglunch van de vier grote steden van zijn Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb de voorzittershamer van de G4 aangereikt, met wat presentjes uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, een mok met het wapen van Amsterdam, een pressepapier met Erasmus en een miniatuur Rietveldstoel. Hij blijft een jaar voorzitter van het verbond van de vier grootste steden van Nederland. Van Aartsen: “Ik zie ernaar uit met deze drie rooie rakkers”, aldus Van Aartsen, als VVD’er tussen drie PvdA-burgemeesters”.

Mogelijk verdere samenwerking tussen HTM en RET

De RET sprak al van gesprekken over een fusie, maar volgens HTM gaat het om gesprekken om samen rijksbezuinigingen op te vangen. Desondanks dienden de GroenLinks-fracties in Den Haag en Rotterdam vandaag bij hun raden een voorstel in voor een fusie tussen de vervoersmaatschappijen. Wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer en vervoer) kijkt met belangstelling naar het voorstel.

Smit noemt een fusie is een optie, die mogelijk tot effecientievoordelen kan leiden voor beide bedrijven. “In het verleden zijn er ook al gesprekken gevoerd over samenwerking met het oog op schaalvoordelen, vooral bij inkoop en onderhoud van materieel. Maar samenwerking is geen fusie en fusie is niet de enige optie. Ook samenwerking met andere partijen dan RET kan mogelijkheden bieden”.

“Je kunt bezuinigingen die de overheid oplegt niet tegenhouden, maar je kunt wel kijken hoe je die voor je bedrijf kunt verzachten. Dan is samenwerking een optie”, zei een woordvoerder van HTM tegen het ANP. Een fusie zou volgens hem zelfs erg moeilijk zijn omdat de twee tadsgewesten waarin de stadsvervoerders opereren, heel anders zijn.

Als de twee vervoersbedrijven al samengaan, is volgens de HTM een voorwaarde dat de stadsgewesten samen een vervoersautoriteit vormen. “Laten we eerst wachten wat daar uit gaat komen en dan eventueel verder kijken”. Volgens RET-directeur Pedro Peters zitten de directies om tafel, maar moet daarover ook met de verantwoordelijk wethouders worden gepraat. Den Haag en Rotterdam zijn eigenaar van de vervoersbedrijven. Peters denkt dat er “een vruchtbare bodem is voor verregaande samenwerking”, maar stelde ook dat een fusie een een heel ingrijpend proces is, zo vertelde hij het ANP.

GroenLinksraadsleden Arjen Kapteijns en Arno Bonte zien een fusie als een kans voor meer efficiëntie en een betere openbaarvervoersverbinding tussen beide steden. Nu zijn er twee buslijnen en één Randstadrail die de twee met elkaar verbinden. Volgens GroenLinks kan lijn 1 nog worden doorgetrokken en kan er een lightrailverbinding door het Westland komen om de steden beter met elkaar te verbinden.

Beide steden zien het liefst dat ze opgaan in een metropool. De colleges van beide steden hebben regelmatig contact en vergaderen soms samen.

 

 

Kastanjes Koninginnegracht gered

Wethouder Peter Smit (verkeer, VVD) heeft een plan gepresenteerd om de monumentale kastanjebomen aan de Koninginnegracht te behouden. Eerder leek de raad op kap af te stevenen, omdat behoud van de bomen te duur was. Nu wil Smit de Koninginnegracht herinrichten voor € 3 miljoen en 78 parkeerplaatsen inleveren om de kastanjes te redden.

Aanpassing van de Koninginnegracht is nodig omdat de tramsporen aan vervanging toe zijn. Volgens Smit ‘zakt het materieel binnenkort door de hoeven’. Enkele raadsleden hadden Smit tijdens de commissievergadering gevraagd nog een laatste poging te doen om de bomen toch te behouden. Zijn eerste idee voor behoud, een bomenviaduct van € 6 miljoen, vond de raad te duur. De raad moet deze week beslissen, omdat de schop voor 2013 de grond in moet om rijkssubsidie voor het verbeteren van tramlijn 9 te krijgen. Smit liet zich inspireren door het idee van buurtbewoner Chris Schram van de Willemsvaart.

Het plan is nu om de nieuwe bredere tramsporen te verleggen richting de huizen. Dat betekent dat 78 parkeerplekken aan de kant van de bomen op de Koninginnegracht moeten verdwijnen. “We hebben vorige week donderdag en vrijdag gemeten. Op de drukste periode, donderdagochtend tien uur,  waren er 157 parkeerplaatsen bezet. Er blijven na de voorgestelde herinrichting 173 plekken over, het kan het hebben”, aldus Smit. De parkeerplaatsen moeten wijken omdat de boomwortels ook bij bredere tramsporen genoeg ruimte moeten hebben.

“In mijn plan hadden veel minder parkeerplaatsen hoeven verdwijnen. Ik weet niet waarom het is aangepast, maar ik ben superblij dat de bomen worden gered. De bomen stammen uit 1948 en hebben al heel wat stormen doorstaan, ook die van laatst”, reageert Schram. Een alternatief heeft hij nog wel: “De parkeerplaats hier bij het oude gebouw van Nationale Nederlanden staat nog leeg”. Dat de platanen plaatsmaken voor nieuwe kleinere bomen vindt hij jammer. “Maar ze schijnen meer ruimte nodig te hebben en zijn bovendien een stuk jonger, van 1978”.

De wethouder voorkomt met dit plan eindeloze procedures tegen de kapvergunningen. Een van de mensen die daarmee dreigde, is Frits Prillevitz, voorzitter van AVN, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s Gravenhage en omstreken, tevens woordvoerder namens Vrienden van Den Haag, en bewonersvereniging Archipel Willemspark. “Dit is geweldig na de inspanning van de klankbordgroep, maar het moet nog door de raad, dus we zijn er nog niet”, zegt Prillevitz.

Voorvechter van het behoud van de bomen in de raad, Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is blij dat de wethouder de handschoen heeft opgepakt. “Ik was er vanaf het begin al van overtuigd dat andere alternatieven mogelijk waren. En € 3 miljoen is wel het minste wat je moet overhebben voor die bomen. Ze staan er nog een tijd, maar ook voor daarna is er op die plek ruimte voor de bomen”. Volgens kenners kunnen de kastanjes 150 jaar oud worden, dus dat betekent dat ze nog 85 jaar kunnen blijven staan.

PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven is ook enthousiast over het plan. “Ik heb er in de commissie bij de wethouder op aangedrongen nog eens te kijken naar de ideeën die nog niet waren onderzocht en dit is natuurlijk een hele mooie uitkomst”. D66 steunde het verzoek van de PvdA voor meer onderzoek en is content met het plan en vindt de herinrichting met behoud van de bomen het geld waard. VVD’er Arjen Lakerveld staat in principe positief over het plan, maar wil wel een compensatie van de 78 parkeerplaatsen. “In Den Haag is per saldo een tekort aan parkeerplaatsen. In beginsel moeten deze worden gecompenseerd. Waar dat moet, is aan de wethouder. Als een boom verdwijnt wordt die ook gecompenseerd en zo willen wij dat ook voor deze parkeerplaatsen”. De raad neemt deze week een besluit.

 

Verkeersregelaars blijven tot half november

De verkeersregelaars in het centrum blijven nog tot half november. In eerste instantie zouden zij alleen bij het begin van het Verkeerscirculatieplan worden ingezet. Maar bijna een jaar later staan ze er nog.

“Wij moeten hier het verkeer omleiden vanwege de verbouwing aan het Spui”, zegt een verkeersregelaar. Volgens hem is het een bezuiniging van de gemeente dat ze er nu alleen ’s middags en op koopavond staan en niet meer de hele dag, zoals bij het ingaan van het VCP op 20 november 2009.

Een gemeentewoordvoerder ontkent dat. “Zij staan er vanaf half twaalf ’s middags als de venstertijden, de uren voor het laden en lossen in het centrum, voorbij zijn”. Naar verwachting is de oplevering tussen eind oktober en begin november.

Zij erkent dat de verkeersregelaars er langer staan dan aanvankelijk gedacht. “In eerste instantie zouden ze er zijn tot 5 december 2009. Toen bleek dat het nog erg druk was vanwege de feestdagen en hebben we ze langer ingezet, tot begin van dit jaar. Daarna zijn ze even weggeweest tot de herinrichting van het Spui is begonnen. Een deel van de pollers is daardoor buiten werking gesteld en het bleek dat mensen toch doorreden en dat is niet optimaal voor de voetgangers en fietsers in het gebied. Vandaar dat we hebben besloten voor de veiligheid en vanwege service ze weer in te zetten”.

Momenteel staan er volgens de gemeentewoordvoerder sinds begin september weer vier of vijf verkeersregelaars, bij de Hofweg en ter hoogte van de Grote Markt. “De kosten daarvan worden gedekt uit de reserves van het VCP-budget. Over de hoogte van de kosten doen we geen mededelingen”, aldus de zegsvrouw. Volgens haar was de extra inzet vooraf niet in te schatten. “Wij kregen signalen dat het niet goed ging. En als je dan levende pollers moet inzetten, dan doen we dat”. Ook AVD Verkeer, die de verkeersregelaars levert, doet geen mededelingen over de kosten. Op internet is een minimum uurprijs van € 25,- te vinden voor verkeersregelaars. Dat zou dan neerkomen op een bedrag rond de €40.000,- voor de twaalf weken waarin de verkeersregelaars extra zijn ingezet.

Aan de pollers zelf wordt regelmatig onderhoud gepleegd. Volgens de woordvoerder was daar rekening mee gehouden. “Een klein deel komt door schade, maar het grootste deel van het onderhoud is het inregelen, testen en afstemmen van de pollers. Dat is niet in een keer gedaan, maar hier was al rekening mee gehouden in het budget voor het VCP”.

Binnenkort start de evaluatie van het VCP. De commissie Leefomgeving van de Haagse gemeenteraad heeft deze week met verkeerswethouder Peter Smit (VVD) gesproken over de opzet ervan. Begin volgend jaar moet de evaluatie zijn afgerond.

Tunnel Koninginnegracht nog onzeker

Ondanks een toezegging van Rijksgeld en een schetsontwerp is een tramtunnel onder de Koninginnegracht nog onzeker. In de raad zijn veel vraagtekens bij de tunnel. De beslissing zal pas rond de zomer vallen als alle varianten voor een betere doorstroming van verkeer bij de Koninginnegracht zijn onderzocht.

Wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer) heeft wel al een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van de tunnel voor het beschikbare geld van 100 miljoen euro. Dat is mogelijk. Vervolgens heeft hij al een schetsontwerp besteld, om mogelijke vertraging te voorkomen. “Een paar maanden vertraging kan ik nog wel uitleggen aan Verkeer en Waterstaat, maar ik weet niet of we het anders nog in kunnen halen”, zei hij tegen de commissie Verkeer.

Daarbij waren ook buurtbewoners aanwezig. Zij zijn bang dat ze voor een voldongen feit staan en zien in de tunnel geen oplossing. Ze waarschuwden de raadsleden voor een fuik, waarin ze naar een beslissing voor de tunnel worden gestuurd, en om niet toe te geven aan de verlokkingen van het geld. De tunnel kwam vorig jaar als een duvel uit een doosje toen bleek dat die op het verlanglijstje van stadsgewest Haaglanden stond. Smit had deze daarop gezet. De €100 miljoen voor een tunnel onder de Koninginnegracht is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Smit zal bij het ministerie nagaan welke consequenties aan mogelijke vertraging kleven.

Groot onderzoek

PvdA pleitte in de commissie voor een groot onderzoek naar acht mogelijke varianten. “Wat ons betreft hoort daar ook een negende variant bij van het verlengen van trams en haltes. We willen alle voors en tegens in beeld”, zei PvdA-raadslid Koen Baart. Hij kreeg brede steun van de andere fracties. Zij zijn bezorgd over de monumentale bomen en het beschermd stadsgezicht. VVD’er Bart de Liefde is het eens met een groot onderzoek, maar sluit nietsdoen uit. De ChristenUnie is tegen een tunnel en ziet die het liefste niet in het onderzoek terug.

De Haagse Stadspartij vroeg zich af waarom andere fracties niet direct tegen een tunnel zijn, maar het onderzoek afwachten. “Er is geen noodzaak om het openbaar vervoer hier onder de grond te doen. Dan moet eerder de auto ondergronds. De discussie zou moeten gaan over het autoverkeer en hoe dat aan te pakken”. Smit verweet hem op dit punt vooringenomenheid tegen de auto.

Smit denkt dat ongelijkvloers de enige optie is om het probleem van de doorstroming van trams en auto’s te verbeteren. Hij zal wel een breed onderzoek naar alle varianten doen. Hij verwacht dat dat voor het zomerreces klaar is. Daarna zal hij dat in de raad en in het stadsgewest Haaglanden bespreken. Het schetsontwerp voor zijn tunnel verwacht hij direct na de zomervakantie.

 

Gemeente tevreden ondanks opstartproblemen VCP

De gemeente Den Haag is tevreden over het begin van het Verkeerscirculatieplan (VCP). In de eerste dagen zijn twee pollers omver gereden en verschillende borden bijgeplaatst en aangepast. De gemeente prijst in deze beginfase vooral het werk van de verkeersregelaars.

“Zij zijn toch de informatieverstrekkers namens ons”, zegt de woordvoerder van verkeerswethouder Peter Smit. “Al met al is het nu wennen voor iedereen en wij verwachten geen wonderen. We zijn erg tevreden over de manier waarop de verkeersregelaars hun werk doen”.

De verkeersregelaars hebben de afgelopen dagen veel werk verzet, maar ook veel klachten over zich heen gekregen. De twee pollers zijn allebei beschadigd, omdat automobilisten niet wilden luisteren naar de uitleg van de verkeersregelaars. Op het Spui reed de automobilist ondanks de waarschuwing van de verkeersregelaar achter een busje aan en stuitte op de opkomende poller. Op de Kalvermarkt reed een automobilist tegen de nog omhoogstaande poller aan nadat hij hoorde dat hij niet kon doorrijden.

Op straat lopen volgens de gemeente 35 informanten en twaalf speciale verkeersregelaars rond. Zij hebben wel met enige agressie te maken gehad, vooral op de Paviljoensgracht. Dat is volgens de woordvoerder nergens uit de hand gelopen. Geruchten van de ME die verkeersregelaars verving, noemt zij een broodje aapverhaal. “Het is wel zo dat de politie op enkele punten extra surveilleert. Zij zijn vanaf het begin betrokken bij het VCP en houden de zaak nu ook in de gaten”. De Verkeersregelaars blijven in ieder geval tot 5 december op de punten waar de verkeerssituatie is veranderd. Daarna kijkt de gemeente of ze weg kunnen.

Klachten

Klachten komen van HTM-bestuurders die met bus en trams niet verder kunnen door de verkeerschaos in de binnenstad. “De eerste dag werkten niet alle kastjes in de bus om de pollers omlaag te doen. Dat hebben we snel ondervangen en in alle bussen pasjes gelegd om de pollers te openen. Zij hebben dus nu twee mogelijkheden”, aldus de woordvoerder. Zij erkent dat ook opstoppingen ontstonden omdat automobilisten onverwacht op pollers stuitten en zo de weg versperden. “Dat hebben we nu opgelost met het plaatsen van extra borden”.

De verkeersborden die er stonden bleken ook niet altijd duidelijk. “Wij zijn er nu achter dat niet iedereen weet wat Centrumring betekent, als is het een begrip onder de ambtenaren hier. Die tekst hebben we veranderd in doorgaand verkeer met een duidelijke richtingaanwijzing eronder”.

Hulpdiensten

Volgens de zegsvrouw hebben de hulpdiensten geen last van het VCP en de chaos van de eerste dagen. “We hebben dagelijks contact met de GGD. Ook bij hun ambulances waren er problemen met de kastjes en ook daar zijn pasjes geregeld. Zij melden niets over langere aanrijdtijden door het VCP”. Toch moest een ambulance zaterdagavond met loeiende sirenes flink op de rem en stapvoets langs een klaphek voor de tram om door de binnenstad te komen. “Dat is een uitzondering. Over het algemeen komen zij langs de pollers en niet langs de hekken”.

Het VCP wordt over een jaar geëvalueerd. Dat is geen reden om te wachten met de herinrichting van het Spui en de Grote Markt. “In januari starten we met Spui, Hofweg en de halte voor Asta. In het voorjaar volgen de Kalvermarkt en de Lutherse Burgwal. De Grote Markt en de Grote Marktstraat volgen later volgend jaar, die werkzaamheden willen we combineren. We hebben nog geen startdatum hiervoor”.

Meer dan 150 meldingen verkeersonveilige situaties

Bij het Meldpunt Verkeersonveilige situaties zijn sinds de opening op 2 juli 2008 meer dan 150 meldingen binnengekomen. Dat schrijft wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer, Binckhorst en Milieu) aan de Haagse gemeenteraad. De meest gemelde situatie is de kruising Machiel Vrijenhoeklaan/Muurbloemweg.

Over die kruising kwamen tien meldingen binnen. Het merendeel van de meldingen (74 procent) gaat over onveilige, vooral onoverzichtelijke situaties. Veel van deze klachten zijn volgens de wethouder snel te verhelpen door het aanbrengen van lijnen of verkeersborden, het snoeien van beplanting of de aanleg van zebrapaden. Het knelpunt op de kruising Machiel Vrijenhoeklaan/Muurbloemweg is niet eenvoudig, hiervoor loopt een onderzoek. In het Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid 2008-2009 was al een potje opgenomen voor onvoorziene knelpunten. ‘Dit is voldoende voor de kleinschalige maatregelen, maar waarschijnlijk niet om grootschalige reconstructies uit te voeren”, schrijft Smit.

De rest van de meldingen bij het meldpunt gaan over verkeersgedrag. In 70 procent van de gevallen klagen mensen over te hard rijden, bijna 30 procent gaat over het door rood rijden. De politie is blij met deze meldingen, omdat ze doelgericht kan controleren bij de gemelde locaties.

De aanleiding voor het meldpunt was een dodelijk ongeval in februari 2008 op de Elandstraat, waarbij een 15 jarige scholiere overleed na een aanrijding door een afslaande vrachtwagen. Medeleerlingen van het verongelukte meisje bedachten het meldpunt voor onveilige verkeerssituaties. Hoewel het meldpunt vooral voor scholieren is bedoeld, zijn er ook andere melders. Iedereen krijgt persoonlijk bericht over de aanpak van de gemelde situatie.